Všeobecné obchodní podmínky pro účast na akcích

1. Všeobecná ustanovení

Vydavatelem těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen jako „podmínky“) je GALÉN - SYMPOSION s.r.o., se sídlem Vinohradská 343/6, 120 00 Praha 2, IČ: 26420929
(dále jen „pořadatel“).
Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi pořadatelem vzdělávací akce, jejím objednatelem a jejím účastníkem.
Objednatelem se rozumí účastník nebo zaměstnavatel účastníka, který u pořadatele poptává účast na akcích. Osoba objednatele může být totožná s účastníkem.
Účastníkem se rozumí osoba, která se osobně zúčastní akce organizované pořadatelem dle těchto všeobecných obchodních podmínek.
Akcí se rozumí např. konference, kongres, seminář, sympozium, kurz, webinář apod.

2. Předmět plnění

Pořadatel se zavazuje za úplatu poskytnout a zajistit účastníkovi účast na akci. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu stanovenou v podmínkách akce.

3. Přihlašování

Způsoby přihlašování:
Objednatel vyplní a odešle závaznou přihlášku prostřednictvím

  • on-line formuláře,
  • e-mailu.
Podání přihlášky objednatelem je chápáno jako podání návrhu na uzavření smlouvy a potvrzení přihlášky pořadatelem je chápáno jako přijetí návrhu na uzavření smlouvy.
Pokyny pro přihlášení:
Na všechny akce je možné se přihlásit do data uzávěrky přihlášek, nedohodnou-li se pořadatel s objednatelem jinak.
V přihlášce je nutné uvádět pravdivě všechny požadované informace (titul, jméno, příjmení, název zaměstnavatele a kontaktní údaje pro komunikaci (e-mail, telefon), které jsou nutné pro zpracování dokumentace akce.
Podáním přihlášky účastník zároveň souhlasí s tím, aby pořadatel shromažďoval a zpracovával poskytnuté osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Přihláška může být zrušena pouze písemnou formou (za písemnou formu je považován také e-mail).
V případě zrušení nebo změny v propozicích akce ze strany pořadatele je o této skutečnosti účastník neprodleně informován prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v přihlášce.
Pořadatel si vyhrazuje právo z vážných a mimořádných důvodů:
  • odmítnout přihlášku zaslanou před termínem uzávěrky přihlášek z důvodu naplnění kapacity akce,
  • zrušit akci,
  • provést změnu v rozvrhu, místě a čase konání akce a personální změnu v lektorském obsazení akce,
O těchto skutečnostech pořadatel neprodleně informuje účastníky.

4. Cena a finanční podmínky

Odesláním přihlášky dle čl. 3 shora se objednatel zavazuje uhradit cenu za akci (dále jen „poplatek“). Úplná výše poplatků je stanovena v podmínkách příslušné akce.
Poplatek hradí objednatel bezhotovostním převodem na základě pokynů k platbě uvedených pořadatelem, případně na místě konání během registrace hotově.
Poplatek zaplacený před zrušením akce z důvodu na straně pořadatele bude objednateli vrácen v plné výši.

5. Storno podmínky

Veškeré změny přihlášek a případná storna přijímá pořadatel pouze písemně. Objednatel je po dohodě s pořadatelem oprávněn vyslat na akci jiného účastníka. Bezplatné storno je možné nejpozději do data splatnosti poplatku. Po tomto termínu je objednatel povinen uhradit pořadateli plnou cenu.

6. Odstoupení od smlouvy

Účastník nebo objednatel mají v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy o účasti na akci odstoupit, a to do čtrnácti dnů od uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy o účasti na akci musí být pořadateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
Odstoupení od smlouvy o účasti na akci může účastník nebo objednatel zaslat na adresu sídla pořadatele. Pořadatel potvrdí účastníkovi nebo objednateli bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí odstoupení.
Účastník i objednatel berou na vědomí a souhlasí s tím, že v případě objednání účasti na akci, jejíž termín realizace je fixně stanoven pořadatelem a který by započal před uplynutím 14-ti denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemají nárok na odstoupení od smlouvy dle odst. 1 tohoto článku. O této skutečnosti budou dodatečně informováni po přijetí objednávky ze strany pořadatele.

7. Doklad o účasti na vzdělávací akci

Po úspěšném absolvování akce, která je akreditována (ČLK, ČAS a další), je účastníkovi vystaveno osvědčení. Podmínkou pro vystavení osvědčení je 80% - ní účast na vzdělávací akci a podpis účastníka na prezenční listině akce.
Po absolvování ostatních akcí může být účastníkovi na vyžádání vystaveno Potvrzení o účasti.

8. Organizační změny

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu, případně na zrušení akce z provozních či organizačních důvodů nebo při jejím nenaplnění. Pořadatel si vyhrazuje právo na drobné změny v programu při dodržení obsahové náplně tematického celku.

9. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky v plném rozsahu nahrazují všechny předchozí.
Právní vztahy těmito všeobecnými obchodními podmínkami neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
Tyto všeobecné obchodní podmínky může pořadatel kdykoliv změnit a průběžně upravovat.
Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 1. 1. 2020.

Galén - Symposion

Používáme cookies!

Tyto stránky používají a ukládají soubory cookies. Některé jsou nezbytné pro jejich správné fungování (tzv. technické cookies). Dále tyto stránky využívají marketingové a analytické cookies pro zkvalitnění našich služeb a přizpůsobení zobrazovaného obsahu. Pro jejich využití je nutný Váš souhlas. Více informací o cookies.